Obsługa prawna szpitali to zadanie dla prawników specjalizujących się obsłudze podmiotów leczniczych, którzy znają zapotrzebowania i oczekiwania branży. Radcy prawni pracujący na co dzień z lekarzami i managerami ochrony zdrowia posiadają doświadczenie i wysokie kwalifikacje sprawiające, że stają się oni niezbędni do poprawnego funkcjonowania szpitala.

Obowiązki prawnika zajmującego się obsługą prawną szpitali

Każdy szpital w mniejszym lub większym stopniu korzysta z usług prawników wykwalifikowanych w obsłudze podmiotów leczniczych. Z uwagi na zakres pełnionych przez nich obowiązków, korzystne może okazać się zatrudnienie fachowca od obsługi prawnej w szpitalu na stałe. Prawnicy szpitalni oferują szereg usług, z których można wymienić kilka najważniejszych.

 • Pomoc prawna dla lekarzy i reprezentacja organów medycznych przed sądem

Specjaliści zajmujący się obsługą prawną szpitali posiadają doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną prawną lekarzy. Ich działania dotyczą reprezentacji medyków w czasie:

 • karnych spraw sądowych dotyczących błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta,
 • cywilnych spraw sądowych dotyczących błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta,
 • postępowania przed sądem lekarskim,
 • postępowania dyscyplinarnego związanego ze stosunkiem pracy.

Obsługa prawna szpitali

 • Ochrona danych osobowych

Prawnicy specjalizujący się w obsłudze podmiotów medycznych trudnią się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych i prawidłowego stosowania RODO. Usługa ta polega na przeprowadzeniu audytu szpitala, a następnie na wdrożeniu właściwej dokumentacji i procedur zgodnych z postanowieniami RODO w ochronie zdrowia. Obsługa prawna szpitala w zakresie ochrony danych osobowych polega również na szkoleniu personelu oraz udzielania instrukcji postępowania w razie incydentów związanych z naruszeniem przepisów.

 • Dbanie o zgodność dokumentacji medycznej z wymogami prawnymi

Jednym z zadań prawnika świadczącego usługi prawne dla szpitali i podmiotów leczniczych jest dbanie o zgodność z przepisami sposobu prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej. Specjalista pełni również funkcję doradczą w czasie wdrażania elektronicznej formy dokumentacji medycznej.

 • Sporządzanie umów, regulaminów i formularzy

Prawnicy zajmujący się obsługą prawną szpitali w ramach swoich obowiązków sporządzają dokumenty niezbędne do funkcjonowania danego podmiotu leczniczego, w skład których wchodzą między innymi:

 • umowy cywilnoprawne,
 • umowy o pracę,
 • regulaminy organizacyjne,
 • formularze,
 • zgody i oświadczenia.
 • Obsługa przetargów i konkursów

W skład obowiązków specjalisty z dziedziny obsługi prawnej szpitali wchodzi doradztwo w przetargach i postępowaniach konkursowych, a także wykonanie analizy specyfikacji warunków zamówienia, sporządzenie oferty oraz reprezentacja podmiotu medycznego w postępowaniach odwoławczych. Prawnicy sporządzają także konkurencyjne w stosunku do innych świadczeniodawców oferty w konkursach NFZ.

 • Doradzanie w sprawie właściwego wykonywania umów zawartych z NFZ

Obsługa prawna szpitali świadczona przez wykwalifikowanych specjalistów dotyczy bieżącego informowania podmiotu leczniczego o modyfikacjach przepisów i wdrażania nowych rozporządzeń w celu zapewnienia zgodności sposobu wykonywania umowy z wymogami narzuconymi przez NFZ. W tym celu wykonywane są okresowe kontrole wewnętrzne służące zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, które mogą powodować negatywne konsekwencje.

Obsługa prawna szpitali

 • Zakup i sprzedaż placówek medycznych

Radcy prawni zatrudniani przez placówki medyczne asystują w negocjacjach oraz procesie kupna i sprzedaży podmiotów leczniczych, zapewniając bezpieczeństwo przebiegu transakcji. Dbają również o zachowanie ciągłości i bezpiecznego funkcjonowania placówki medycznej w trakcie i po zakończeniu transakcji. Ciągłość dotyczy przede wszystkim:

 • umów zawartych z NFZ,
 • współpracy z personelem,
 • współpracy z kontrahentami,
 • zachowania pacjentów korzystających z usług danej placówki medycznej.
 • Cesje i przekształcenia

Obsługa prawna szpitali dotyczy również doradztwa w kwestii najkorzystniejszej formy prowadzenia podmiotu leczniczego oraz asysty w procesie dokonywania cesji i przekształceń. Polega ona na przeniesieniu na nowy podmiot wszystkich umów, decyzji i licencji, a także dokonania wpisów w niezbędnych rejestrach i sporządzenia niezbędnej dokumentacji. W wypadku rodzinnych podmiotów leczniczych obsługa prawna pokrywa również planowanie i przeprowadzanie sukcesji.

Z uwagi na ilość różnorodnych obowiązków wykonywanych przez prawnika zajmującego się obsługą prawną szpitala, zatrudnienie tego typu fachowca na stałe może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla zarządcy podmiotu leczniczego.