Przeciwko jakiejś osobie prowadzone jest postępowanie, ma już przedstawione zarzuty. W jaki sposób zapewnić prawidłowy tok postępowania? Jak sprawić, żeby oskarżony nie popełnił kolejnego przestępstwa? Można zastosować wobec niego środki zapobiegawcze. Jeżeli dowody wykazują duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Jest kilka środków zapobiegawczych a wśród nich poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie uprawnień. Występuje jeszcze jeden, najsurowszy środek zapobiegawczy. Jest nim tymczasowy areszt. Może być zastosowany tylko w szczególnych przypadkach.

Środek zapobiegawczy w sprawach karnych

Tymczasowy areszt jest dozwolony tylko i wyłącznie, jeżeli osobie, wobec której ma być zastosowany postawiono zarzuty. Poza tym musi występować duże prawdopodobieństwo udowodnienia winy oskarżonemu. Tymczasowy areszt stosuje w określonych przez prawo przypadkach. Należy do nich:
• Uzasadniona obawa ucieczki oskarżonego lub jego ukrycie się.
• Zastraszanie i przekupywanie świadków, namawianie do składania fałszywych zeznań. Utrudnianie prowadzenia postępowania przez osobę z postawionymi zarzutami.
• Zarzuty popełnienia poważnego przestępstwa, za które grozi surowa kara, nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności.
• Uzasadnione zarzuty wobec oskarżonego, że popełni przestępstwo zagrażające życiu i zdrowiu innego człowieka.
W przypadku, gdy oskarżonego uniewinniono prawomocnym wyrokiem sądu, może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacane przez Skarbu Państwa. Musi on jednak wykazać, że zastosowanie tymczasowego aresztu nie było zasadne. Nie stanowi to zazwyczaj dużego problemu w świetle uniewinnienia.
Czas spędzony w areszcie zalicza się na poczet kary, jeżeli oskarżony został skazany. Przelicznik jest prosty, dzień pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi zasądzonej kary.sprawy karne Wrocław

Inne informacje dotyczące aresztu

Maksymalny czas zastosowania aresztu tymczasowego wynosi nie więcej niż 3 miesiące. Jednakże występują wyjątki od tej zasady. Gdy występuje taka konieczność aresztowanie może zostać przedłużone. Sąd I instancji może przedłużyć areszt, muszą jednak zaistnieć uzasadnione przyczyny wyjaśniające, dlaczego postępowanie przygotowawcze do sprawy trwało dłużej niż 3 miesiące. W takim wypadku tymczasowy areszt nie może trwać powyżej 12 miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ jest to najdłuższy możliwy czas przewidziany na postępowanie przygotowawcze. Jeśli chodzi o okres do wydania pierwszego wyroku, to areszt może trwać maksymalnie do 2 lat.

Tymczasowy areszt jest ostatecznym środkiem zapobiegawczym by zapewnić prawidłowy tok postępowania. Nakaz zatrzymania może zostać wydany tylko wobec osoby, której postawiono zarzuty. Zebrane dowody muszą świadczyć o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Jeżeli takich dowodów nie ma to nie można zastosować aresztu. Pozbawienie wolności w ten sposób powinno trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Tyle też powinno trwać postępowanie przygotowawcze. Jeżeli powstały usprawiedliwione przesłanki do przedłużenia postępowania, tymczasowy areszt również zostanie przedłużony.

Warto szukać pomocy prawnej w kancelariach, które zajmują się sprawami z wielu zakresów prawa, w tym takich, jak sprawy karne czy związane z nimi implikacje.