Bójki i pobicia są dość częstym przypadkiem naruszenia nietykalności cielesnej człowieka. Bardzo często zdarza się jednak, że w mowie potocznej wydarzenia te nie są od siebie odróżniane i wiele osób próbując zgłosić popełnienie przestępstwa w komisariacie policji nie wie do końca, jak dane zajście opisać. Warto więc przyjrzeć się definicjom zarówno bójki, jak i pobicia, zdać sobie sprawę z różnic między nimi oraz przede wszystkim uświadomić sobie jakie konsekwencje wiążą się z uczestnictwem zarówno w bójce, jak i pobiciu. Co zatem grozi za bójkę i pobicie?

Bójka i pobicie – kwalifikacja czynu

Artykuł 158 Kodeksu Karnego zawiera dwa odmienne typy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a więc udział w bójce oraz udział w pobiciu. Przez bójkę, w świetle art. 158 Kodeksu Karnego rozumie się starcie pomiędzy co najmniej trzema osobami, które atakują się wzajemnie i tym samym występują zarazem w roli napastników i napadniętych. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na inną osobę lub osoby, a więc zdarzenie, w którym występuje wyraźny podział ról na napastników i osoby broniące się.

Rozróżnienie pomiędzy bójką, a pobiciem ma fundamentalne znaczenie, gdyż łatwo może dojść do niewłaściwego zakwalifikowania zajścia jako bójki i pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno napastników, jak i napadniętych, którzy zastosowali aktywne i skuteczne środki obrony. Występująca z reguły przewaga napastników w chwili napadu nie musi jednak utrzymywać się w toku dalszego rozwoju wydarzeń. Zróżnicowany charakter ról decyduje o tym, że w pobiciu wyraźniej zarysowuje się problem stosunku sprawcy do ofiary. To napastnik atakuje, a jego ofiarą jest osoba napadnięta.

Czy bójki i pobicia są ścigane z urzędu?

Polskie ustawodawstwo karne w sposób szczególny nastawione jest na ochronę życia i zdrowia każdego człowieka. Poświęcony temu został rozdział XIX części szczególnej polskiej ustawy karnej. Regulacje zawarte są między innymi w przepisach art. 158 i 159 Kodeksu Karnego. Według przepisów bójką nie jest starcie dwóch osób, jednak ich działanie  może stanowić inne przestępstwo, jak choćby naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, a nawet zabójstwo. Sprawstwo w przypadku bójki jest rozumiane szeroko, a sprawcą staje się nie tylko osoba bezpośrednio zadająca ciosy, ale i ta, która czynnie nie uczestniczyła w zdarzeniu, jednak zachęcała innych do walki i uczestniczenia w bójce.

W przypadku bójki i pobicia ustawodawca przewidział typy kwalifikowane zaostrzające odpowiedzialność karną. W obu przypadkach użycie niebezpiecznego przedmiotu powoduje automatyczne zaostrzenie wymiaru kary do wysokości przewidzianej za dokonanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Za samo wzięcie udziału w bójce lub pobiciu zasady są jednak dostosowywane stosownie do wydarzenia.

Zarówno policja, jak prokuratura ma prawo wszcząć i prowadzić postępowanie lub dochodzenie z urzędu w sprawie w przypadku braku obdukcji poszkodowanego. Postępowanie przygotowawcze wszczyna się bowiem wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, do którego zaliczane są niewątpliwie zarówno bójki, jak i pobicia. Według Art. 158 § 1 KK jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, niezależnie od skutków bójki i pobicia. Wystarczy więc, że nastąpiło narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka. Przyjęta kwalifikacja popełnionego czynu umożliwia prowadzenie sprawy nawet bez wniosku ze strony pokrzywdzonego, a nawet wbrew jego woli.

Jakie są „widełki” kary za bójkę i pobicie?

Oficjalne „widełki” dotyczące karania za udział w bójce oraz pobiciu to pozbawienie wolności do lat trzech. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego, wymiar kary zmienia się na przedział od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Oznacza to, że w przypadku podstawowo rozumianych bójek i pobić, kara może zostać złagodzona do wyroku w zawieszeniu czy też do kary grzywny, gdyż w jej przypadku ustawodawca nie podaje dolnego zakresu wymiaru kary. Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy życie osoby poszkodowanej zostało narażone na dodatkowe niebezpieczeństwo lub szczególne okrucieństwo.

Jeśli grozi CI kara z tego tytułu to nie zwlekaj tylko skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką <<<