W dobie rosnących rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie coraz większego znaczenia nabierają inwestycje budowlane zapewniające optymalne rozwiązania w zakresie oszczędności energii i efektywności cieplnej. Oczekuje się, że znajdzie to przełożenie w niższych rachunkach i minimalizacji kosztów zużycia energii. Opracowaniem technicznym, które pomaga m.in. w określeniu powyższych parametrów, jest audyt energetyczny.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest szczególnym rodzajem opracowania określającym parametry budynku w celu doboru optymalnych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. W przyszłości ma to znaleźć przełożenie w oszczędnościach finansowych i niższych rachunkach za energię.

Audyt energetyczny wskazuje nie tylko zalecane rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, lecz również jego aktualny stan techniczny i aktualne zużycie ciepła. Na tej podstawie osoba zainteresowana przeprowadzeniem termomodernizacji dowiaduje się jakie materiały izolacyjne i rozwiązania techniczne zastosować, aby zmniejszyć koszty eksploatacji budynku. Audyt energetyczny umożliwia również zapoznanie się z kosztami termomodernizacji i szacowanymi wygenerowanymi z ich tytułu oszczędnościami.

Kiedy przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przeprowadza się przede wszystkim wtedy, kiedy właściciel budynku chce pozyskać rzetelne i miarodajne dane w zakresie rodzaju materiałów oraz zakresu i sposobu prac, po to, aby poczynione w wyniku modernizacji oszczędności nie były zbyt małe w stosunku do poniesionych na nią kosztów.

Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest w tym wypadku konieczne, o ile właściciel budynku nie będzie chciał ubiegać się o dofinansowanie na ten cel lub kredyt. Wówczas sporządzenie takiego audytu prawdopodobnie okaże się niezbędne. Jego sporządzenie powinno odbyć się zgodnie z wytycznymi i wymogami instytucji, od której będą pozyskiwane fundusze. 

Należy również mocno podkreślić, że cykliczny obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych dotyczy dużych przedsiębiorstw. Powinny się one odbywać co 4 lata. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien się odbyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE, oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Na podstawie jakich dokumentów przeprowadzany jest audyt energetyczny?

Aby audyt energetyczny mógł zostać przeprowadzony w dokładny i rzetelny sposób, potrzebne będą pewne dokumenty, na podstawie których będzie można go przeprowadzić.

Musimy liczyć się z tym, że audytor energetyczny, oprócz pozyskanych od nas ustnych informacji, będzie potrzebował następującą dokumentację budynku:

  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • książkę obiektu budowlanego,
  • inwentaryzację technologiczną zagospodarowania obiektu,
  • dokumentację dotyczącą sposobu ogrzewania budynku.

Sporządzenie audytu energetycznego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do analizy przedstawionej dokumentacji, lecz również opiera się w dużym stopniu na własnoręcznych pomiarach i dokonanych obserwacjach. Dzięki nim możliwa jest rzeczywista ocena stanu technicznego budynku, zdiagnozowanie ewentualnych usterek lub przeszkód utrudniających prace termomodernizacyjne.

Aby móc zaproponować właścicielowi budynku możliwie jak najbardziej optymalne rozwiązanie przyczyniające się do powstania w przyszłości realnych oszczędności, które będą współmierne w stosunku do wydatków poniesionych na modernizację obiektu, audytor będzie również oczekiwał danych w zakresie aktualnych kosztów zużycia energii.

Kwestią, której nie można w tym momencie pominąć, jest możliwość skorzystania z dofinansowania na wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach dotacji lub kredytów, o które można się starać w ściśle określonych instytucjach w ramach specjalnych programów dofinansowań.

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony przez doświadczonego audytora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Listy takich audytorów można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub na liście prowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA.

Jak zdobyć uprawnienia do przeprowadzenia audytu energetycznego?

Podstawa do zostania audytorem energetycznym to kurs, pozwalający na pełnienie tej funkcji. Takie szkolenie umożliwi pozyskanie niezbędnych umiejętności i wiedzy, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej w tym zakresie. Z uwagi na to, iż audyt energetyczny staje się coraz bardziej powszechny, nie tylko wśród podmiotów, mających obowiązek jego przeprowadzenia, lecz również wśród osób fizycznych zainteresowanych zoptymalizowaniem swoich budynków pod kątem zużycia energii cieplnej, coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych audytorów.