Egzekutor prowadzący egzekucję działa na podstawie ustawy oraz stosownego orzeczenia bądź wyroku. Egzekucja jest wykonaniem pewnej czynności służącej załatwieniu jakiejś sprawy lub też ukaraniu konkretnego adresata.

Egzekucja ≠ Windykacja

Egzekucja ma tutaj charakter czynnościowy, nie należy jej mylić z windykacją, gdyż windykacja jest postępowaniem prowadzącym do wykonania egzekucji a sama egzekucja jest wynikiem sprawy. 

 

Zasady egzekucyjne

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji: 

  • prawny obowiązek prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie,
  • celowość – organ stosuje taki środek egzekucyjny, który bezpośrednio prowadzi do wykonania obowiązku 
  • stosowanie środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego

Szczególnym sposobem egzekucji jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Przepisy regulujące ten rodzaj egzekucji stosuje się odpowiednio przy innych sposobach egzekucji (np. egzekucji z wierzytelności). 

Ponadto według tych przepisów odbywa się egzekucja z emerytur, rent i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Należy wiedzieć, że w przypadku, gdy wierzyciel alimentacyjny chce skierować egzekucję do wynagrodzenia dłużnika to wniosek o wszczęcie egzekucji może złożyć także do komornika działającego przy sądzie rejonowym, w okręgu, w którym posiada swoje miejsce zamieszkania.

zasady prawne

Zapraszamy do współpracy z Komornikiem Sądowym Kamilą Kociugą, która świadczy usługi komornicze ze wszystkich branż

Środki egzekucyjne

 

Do środków egzekucyjnych dotyczących należności należą również: egzekucja długu z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych. Postępowanie egzekucyjne w administracji to ciąg czynności procesowych (regulowanych przepisami prawa) podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania obowiązku, przy stosowaniu określonych środków przymusu, wynikającego z danego aktu.

Postępowanie egzekucyjne w administracji związane jest z obowiązkiem egzekucyjnym i środkami przymusu. Istnieją trzy formy egzekucji do których możemy zaliczyć egzekucję z majątku, egzekucję na osobie, oraz egzekucję w administracji. Pierwsza z nich egzekucja z majątku jest najprostszą ze znanych form egzekucji i polega na ściągnięciu należności z dłużnika i przekazanie jej innej osobie.

Egzekucja z majątku może mieć formę gotówkową i bezgotówkową w formie przelewu bankowego. Podstawa prawna egzekucji w administracji dotyczy przede wszystkim decyzji administracyjnych związanych z egzekucją, postanowień wydane w trybie KPA, w trybie ustawy o Postępowaniu egzekucyjnym w Administracji, ugody egzekucyjnej, orzeczeń sądowych co do zasady w trybie egzekucji Sądowej, w trybie KPC, wyjątkowo w egzekucji administracyjnej gdy przepis szczególny tak stanowi.