Według założeń czysto teoretycznych, zadanie ustalenia, na jakich zasadach rodzice będą utrzymywali kontakt z dzieckiem, jest przede wszystkim zadaniem prawników.

Praktyka niestety się znacząco od tej teorii często różni. Wówczas swoja pomoc zaproponować może odpowiednio do tego wykwalifikowany prawnik, na przykład z Kancelarii Prawnej KHG we Wrocławiu, którego głównym zadaniem jest doprowadzić do sensownej ugody miedzy stronami. Na czym dokładnie polega pomoc prawnika?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – rola kancelarii prawnej

W sytuacjach, gdy obydwie strony nie są w stanie osiągnąć rozsądnego porozumienia, przydatna jest pomoc prawnika. Poniżej przedstawiamy przykładowe obowiązki prawnika.

Może on udzielić porady w zakresie rozwiązań, które będą najlepsze dla dziecka. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdy strony nie chcą kierować sprawy do sadu, i próbują podjąć negocjacje drogą polubowną. Zasięgnąć porady może każdy z bliskich obu stron, tak, by móc okazać większe wsparcie i pomoc zainteresowanym. Negocjacja ugody na zasadzie polubownej – tak jak powyżej. Idealne rozwiązanie, gdy strony nie potrafią się porozumieć, lecz mimo to uważają, że sprawę nadal da się rozwiązać bez angażowania w nią sądu. Prawnik może zasugerować takie rozwiązanie ze swojej strony, tak, aby zachęcić skłóconych małżonków do mediacji bez angażowania w sytuacje zbyt wielu osób trzecich.

Prawnik może pomóc w sprawie wystosowania wniosku do sądu o regulację kontaktów z dzieckiem, nawet, jeśli decyzja w tej sprawie już zapadła. Należy pamiętać jednak o tym, iż w takim wniosku trzeba zawrzeć jak najwięcej szczegółów odnośnie tego, jak maja te spotkania wyglądać – trzeba określić jak najbardziej dokładne informacje na temat miejsca, czasu, częstotliwości spotkań, a w przypadku dni świątecznych można podać nawet dokładny wykaz tych dni świątecznych, w która strona chce i jest w stanie zabrać dziecko do siebie. Musi w tym wniosku być określone to, czy chcemy spotykać się z dzieckiem w jego miejscu zamieszkania, czy też wystąpić o uzyskanie możliwości zabierania dziecka do siebie na ustalony czas.

prawnik kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne i dobro dziecka

Pomoc w ustalaniu listy świadków. Dla sądu potrzebni są świadkowie, którzy pomogą w ustaleniu, czy nie dochodzi do sytuacji ekstremalnych, które zagrażałyby dziecku, gdyby pozostało one przy którymś z rodziców. Ustala się relacje pomiędzy każdym z rodziców a dzieckiem, opinię, jaką rodzina ma w otoczeniu, tak, aby wykluczyć przypadki pedofilii lub innych form znęcania się nad dzieckiem. W takich sytuacjach ustala się zakaz kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, który danego czynu się dopuścił.

Reprezentowanie klientów przed sądem. Prawnik może podjąć się reprezentowania interesów swoich klientów, zapewniając fachową pomoc w zakresie uzyskania jak najdogodniejszych rozwiązań. Należy oczywiście pamiętać o tym, że zarówno rodzice, jak i sąd, podejmując decyzję o zastosowanych rozwiązaniach, musza mieć na względzie dobro dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Pomoc w składaniu apelacji. Nawet, gdy zapadnie decyzja ostateczna co do formy kontaktów z dzieckiem, zawsze można wystosować od niej odwołanie. Kodeks prawny nakłada na rodziców nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zatem o ile nie występują przesłanki co do konieczności ograniczenia lub zakazu kontaktów, można zastosować odwołanie od decyzji, którą jedna ze stron uzna za zbyt krzywdzącą.

adwokat kontakty z dzieckiem

Pomoc prawnika można uzyskać również w przypadku, gdy mimo zakończonej sprawy i ustalonej decyzji, jedno z partnerów utrudnia jej wyegzekwowanie. Na przykład rodzic, z którym dziecko zamieszkało, utrudnia drugiemu kontakt z dzieckiem, mimo że w określonym miejscu i czasie sąd przyznał mu do tego prawo. Pomoc można uzyskać też w przypadku, gdy rodzic po upływie ustalonego czasu nie odwozi dziecka dobrowolnie do domu, tak, jak było to ustalone. O udzielnie pomocy mogą starać się zarówno rodzice, jak i dziadkowie, rodzeństwo czy też inne osoby, które dłuższy czas sprawowały opiekę nad dzieckiem.

KHG – Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Pomocy zasięgnąć można w kancelarii prawnej KHG, w której wykwalifikowani fachowcy udziela kompleksowej pomocy w zakresie ustalania kontaktów z dzieckiem, lecz także w przypadku innych sytuacji życiowych, takich jak kłopoty z windykacją, problematyka prawa budowlanego i wiele innych.